Brande Kro’s historie

Kroen er oprettet i Begyndelsen af det 19.Aarhundrede, nærmere bestemt i 1825, idet Hans Hansen Læborg da købte Matr. Nr.10, Brande By, som oprindelig havde tilhørt Herregaarden Brandholm. Læborg oprettede saa Kro i Ejendommen.

I 1843 solgte Læborg Kroen til Chr. Sørensen Gandrup, som senere solgte den til en Mand ved Navn Filskou. Hvornaar denne Handel fandt Sted vides ikke med Bestemthed.

I 1855 byttede Filskou Kroen bort med Bager Jens Senius Olsen, Fredericia. Jens S. Olsen udvidede Kroen betydeligt. Landevejen Vejle – Herning blev grundforbedret, og dermed voksede Trafikken gennem Brande, og Kroen fik større Besøg.

I 1857 opbyggede Olsen Kroen. Der blev omtrent samme Tid udstykket en Parcel, hvorpaa en Gaard blev opført til Olsens Søn, Adolf Olsen. Hans ældste Datter, Maren, blev gift med Anders Lauridsen fra Lønaa (Veteran fra 1864). Anders Lauridsen havde haft Kroen i Forpagtning fra 1862 til 1867.

I 1867 overtog Anders Lauridsen Kroen, som han i 1881 udvidede med en Sal, og 1888 blev bygget en Kvist paa Hovedbygningen. Anders Lauridsen drev Kroen til sin Død i 1892. Hans Enke fortsatte Driften til 19o2, da Kroen blev overtaget af hendes Søn, Laurids S. Lauridsen. I 19o8 ombyggede Lauridsen Kroen og lod den opføre i
2 Etager. I 1936 blev den gamle Rejsestald revet ned.

Den l. November 1939 solgte Lauridsen Kroen til Berg Nielsen, der dog kun drev den i 4 Maaneder, saa solgte han den til Snedkermester Sofus Madsen (Brande Møbelfabrik, Blichersvej, 1932-41).

Da Lauridsen i 1939 solgte Kroen byggede han Ejendommen lige overfor. Den hvori Sparekassen S.D.S. nu er (Nordea i 2020). Fru Ella Lauridsen kunde imidlertid ikke taale at sidde derovre og se paa Kroen.

Den 1. Maj 1941 købte Laurids S. Lauridsen derfor Kroen tilbage af Sofus Madsen. Denne Handel kostede Lauridsen Storegade 30, som Sofus Madsen fik i Bytte.

I 1942 lod Lauridsen opføre “Rundingen” med Restaurationslokaler i Stuen og privat Lejlighed paa l. Sal. Samtidig opførte han ny Sal langs med Torvet (de nuværende Butikker).

Efter Lauridsens Død fortsatte Ella L. (hans Enke) med at drive Kroen. Hun omdøbte den til at hedde “Hotel Brande”.

Den 13. December.1947 solgte Fru Lauridsen Hotellet til et Aktieselskab ” Brande Hotel A/S”. Aktionærerne var

Bagermester Aage Jensen, Give,
Gaardejer Jacob Askjær, Askjærgaard, Brande
Gaardejer Julius Therkildsen, Enghavegaard, Brande
Jørgen Lambæk, Vesterholm, Brande
Læge Alfred Fly, Kerteminde og
Sagfører I. Midtgaard, Brande.

Sidstnævnte har hele Tiden været Formand for Bestyrelsen i A/S og dets Direktør.

Aage Jensen var den første Tid Bestyrer af Hotellet for A/S, men blev afskediget, fordi han drak en Del. Siden har Hotellet været bortforpagtet.

Den l. Oktober1981 solgte A/S Hotellet til Lene og Kjeld Larsen, men forinden havde A/S omdannet Salen ud mod Torvet til butikker og i Stedet opført 2 nye Sale med Scene ud i Gaarden. Det skete i 1952-54. –
Endvidere havde A/S udstykket Butikkerne langs Torvet fra Hotellet.
Disse Butikker blev opdelt i 5 Ejerlejligheder:

1.  Stuen i Rundingen (Fru Nehrkorns Blomsterhandel)

2. l. Sal (Herning Folkeblad)

3. Butik mod Torvet (Boies Butik)

4. Butik mod Torvet plus l. Sal (Uhrmager Frank)

5. 1. Sal Tandlægeklinik

A/S solgte l 1982 Ejerlejlighederne Nr. l og 3 til Boie, Ur. 2 til Herning Folkeblad, Nr. 4 til Frank og Nr. 5 til Tandlæge Lorentzen.

A/S har saaledes afviklet det hele og er nu under Likvidation.

Ingvard Midtgaard