Hot

inhaling warm air

heavens toaster on full blast

and

control button out of reach

-

indånder varm luft

himlens brødrister på fuld blast

og

kontrol knap uden for rækkevidde

lidenskabeligt

sidder i parken

varm sommerdag

en guitar blidt spiller

lidenskabeligt

når din elsker tillader det

byens torden

blander sindene

til glemsel

Intense

sitting in the park

hot summer day

a guitar gently plays

intense

when your lover allows

the city’s thunder

blends the minds

into oblivion

Only Clouds

complete silence

in mid-air

only clouds

-

fuldkommen stilhed

midt i luften

kun skyer

Larks in Transit

Larks in transit

airport terminals

voices like a flood

drowns

people and Larks

-

Lærker i transit

lufthavnsterminaler

stemmer som en flodbølge

drukner

mennesker og Lærker

Målet

does not matter

how slow you run

you arrive in goal

sometime

-

lige meget

hvor langsomt du løber

du kommer i mål

engang

Cherita #7

on stand by

I realize

my body is mocking me

 

despite the effort

decay

 

measured by arthritis rheumatica

Cherita #6

no harsh yelling

 

only

clicks and small jerks

 

at the end of the leash

even tiny command reaches

behave nicely, dog

Cherita #5

from Grillon to Valreas

actually, be there

I can see Mt. Ventoux

 

far-a-way, very far-a-way

 

almost been there

but declined

Cherita #4

window in the darkness

 

past clearly stands

present in the shadow

 

light in darkness

always we remember

even demented

Cherita #3

A butterfly’s wing mingles with irrigation rhythmic throb summer sound 

 

Old railway track still breathing

 

new kind of travelers

Cherita #2

the fact: sixty-seven years

 

morning struggle

my senses click on

one after another

 

burrowed, spent and yes

not payed for, yet

Cherita #1

Bright as the Sun

in a green world

the Dandelion

 

proud standing

+

here we are

and never will we leave

Distance

between here and there

there’s a distance

even between us

-

mellem her og der

er der en afstand

selv mellem os to

Moon

morning Moon

once again full

not blue at all

-

morgen måne

endnu engang fuld

aldeles ikke blå

Autumn

Autumn

the very thought

of losing you for winter

-

Efterår

selve tanken

at miste dig til vinteren

Spider's web

this Autumn

webs catch only dew

spider’s nightmare

-

dette efterår

spindelvæv fanger kun dug

edderkopens mareridt

Ripples

rowboat oars

imprint in water

ripples forever in nothing

-

robåd årers

aftryk i vand

krusninger for evigt i ingenting

Butterfly Dreamer

Detached butterfly wing

Admiral without designations

dreamer abruptly awakened

-

løsrevet sommerfugl vinge

admiral uden designationer

drømmeren brat opvågnet

My secret garden

bamboo branch

mess my hair gently

while the sun play tricks with my eyes

on a quiet bench

thinking of my Eden

-

en bambus gren

roder mit hår forsigtigt

mens solen spiller tricks med mine øjne

på en stille bænk

tænker jeg på mit Eden

Curtains

The Curtains breath

Gentle pushed my soul

Towards the end

-

Gardinets åndedrag

Skubber blidt min sjæl

Mod enden

Luck

The luck of being

For some everlasting

Nightmare

-

at være til

for nogen et evigt

mareridt

Guilt

Carrying

The sum of all guilt

Devastating

-

At bære

Summen af al skyld

Ødelæggende

Ninja

Blue sky and sunshine

A ninja hit

black cloud passes by

-

Blå himmel og solskin

En ninja slår til

Sort sky passerer forbi

Headstone

before one line

now two lines

headstone is back

-

før en linje

nu to linjer

gravstenen er tilbage

Wonder

how many standing

there - behind windows looking out

loneliness

-

hvor mange mon står

der – i stuerne og ser ud

ensomhed

-

In the process I used Google translate with bizarrely outcome, but evenly artistic:

two is the number of moons

which – can appear in living rooms

loneliness

Problems

the sound of running water

calls on the untimely visit

Yep, old man's problems

-

lyden af rindende vand

opfordre til utidig besøg

jep, gammel mands problemer

 

Drifting

keys

landscape a long time ago

only in memory

-

tangenter

landskab for lang tid siden

kun i hukommelsen

Life train

realizing, that

I can reach

the train, that I am going,

the destination though?

But I’ll certainly reach the end.

-

indser, at

jeg kan nå

toget, og at jeg rejser,

men ankomststedet?

det vil jeg helt sikkert nå.

Last direction

through

the twilight zone

heading for

the final target

his in life as well in dead

- soulmate

-

igennem

tusmørket

på vej mod det endelige mål

hans, i livet som i døden

- livsledsager

Dad - passed away

ten years ago

my dad

rose and said

thank you to his wife

closed the door, a bit ajar

hoping to reach the spot

again someday

the day has come

he can now open slowly

searching for that

familiarly face

he’s longing to ……

Old and Grey

does it matter

to be old and grey

when your mind is smiling

-

betyder det noget

at blive gammel og grå

når dit sind er smilende

Goodness

goodness lingers in the cloth

you gave away freely

farewells without tears

-

godhed hænger ved det tøj

du gav frivilligt væk

afsked uden tåre

--

Comment at Magyar Haiku

Line in snow

a line in snow

breached by flowers

my brain collapse

-

inspiration:” Warmth” by kuni_san at ”see haiku here”

-

en linje i sne

overtrådt af blomster

min hjerne bryde sammen

North by Northwest

again and again

geese crossing the motorway

north by northwest

time and time again

nature do what nature does

-

igen og igen

gæs, der krydser motorvejen

nord til nordvest

igen og igen

naturen gør, hvad naturen gør

Memo

poetry waits for no poet

it’s now or never

did you take a memo?

-

Inspired by Rachel “When the Dogs Bite” at Blogspot

-

poesi venter ikke på nogen

det er nu eller aldrig

tog du et notat?

I'm no Robot

time and time again

I have to convince the Internet

I’m no robot

-

igen og igen

er jeg nødt til at overbevise internettet

Jeg er ingen robot

Area 51 - enlarged

migratory birds

from north and south

soon take the long way around

-

trækfugle

fra nord og syd

må snart tage den lange vej rundt

Signals

signals in the night

steady now, keep pace, keep track

geese on route north

-

signaler i nat

rolig nu, hold farten, hold kursen

gæs på ruten nord

Late Autumn

still November - yes

yet the sun warmly touch my shoulder

late Autumn

-

Stadig november - ja

alligevel, solen varmer mine skuldre

dette sene efterår

Leaves

a haiku? not really

a 3-line statement

 

though brown leaves shows me

winter is near, still

the Sun cuddle my ear – gently

-

selvom brune blade viser mig

vinteren er nær, alligevel

Solen kæler mit øre - blidt

Car - check okay

neutralize gravity: check OK

craft slowly raises: check go

a dream: flying car - Very Okay

-

neutraliser tyngdekraften: tjek okay

fartøjet langsomt hæver: tjek go

en drøm: flyvende bil – meget Okay

Blue

Haiku

blue is the colours

of the traveler’s boot

-

Haiku

blå er farven på

vandringsmandens støvler

Late Summer

the chill of late summer

is rather intoxicating

closer it seems to the stars

-

den kølige sensommer

er i grunden berusende

sådan nærmere stjernerne

Again

beyond my window

again, children walk by

school rucksack in many colours

-

udenfor mit vindue

igen, børn går forbi

skole rygsække i mange farver

Suddenly

suddenly

a strange word

suddenly transversely

of one's train of thought suddenly

as if it had never occurred before

you are here - suddenly

-

pludselig

et sært ord

pludselig på tværs

af ens tankestrøm pludselig

som om det aldrig har strejfet før

så er du her - pludselig

 

Brick

brick by brick

walls disappear

memories fades

-

sten for sten

mure forsvinder

minderne svinder

Flowers

amongst all others

you blossom and shines

even at night

european kukai #14

blandt alle de andre

du blomstre og skinner

selv om natten

 

Sitting

eyes closed and

the art of sitting still

sunshine in Spring

-

lukkede øjne og

kunsten at sidde stille

solskin i foråret

Migration

turning away

from the winter path

migration comes to my mind

- Shiki Kukai April 2016 - 

 at vende sig væk

fra vinterstien

kommer jeg til at tænke på fugletræk

Mondays

be prepared

laugh and save the day

Mondays

-

vær beredt

le og red dagen

mandage

Driftwood

old tree

pulled up and abused

wrecked driftwood

- shiki kukai march 2016 -

gammelt træ

trukket op og misbrugt

forlist drivtømmer

Dew

dreams

evaporate like

morning dew

 - Shiki kukai march 2016 -

drømme

fordamper ligesom

morgendug

Okay

The wind rages outside

but here is everything okay

in front of my computer

-

Vinden raser, udenfor

men her er alt okay

foran min computer

Travellers

It seems

They just anchored up

But they never stopped

Always on the run

The stars are

-

Det ser ud til

De bare ligger for anker

Men de har aldrig ligget stille

Altid på flugt

Stjernerne er

Serenity

in quiescent serenity

 the tree stands waiting

new season coming

-

i hvilende sindsro

 træet står ventende

på en ny sæson

Hope And Trust

To be whole within

Your very own soul is a choice

Journey of hope and trust

-

at være hel

med din sjæl er et valg

en rejse mod håb og tillid

Flicker in the light

observing spider

hanging by the neck

flicker in the light

-

observere

edderkop hængende

flimre i lyset